Even wachten!
We verzamelen de jobs die je zoekt.

Dit platform (het "Platform") is eigendom van - en wordt geëxploiteerd door - CVCORNER BV, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0770.473.275, met maatschappelijke zetel te Lambermontstraat 10, 2000 Antwerpen (België), (hierna "CVCorner" of "wij/ons"). Deze gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van het Platform en zullen de raamovereenkomst vormen tussen ons en u (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door gebruik te maken van het Platform en te klikken op het selectievakje, erkent u (de "gebruiker") dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk ermee akkoord gaat. Indien u handelt namens een bedrijf, zullen deze Gebruiksvoorwaarden ook bindend zijn voor dat bedrijf na uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat CVCorner u de verdere toegang tot het Platform ontzegt en CVCorner behoudt zich het recht voor een schadeclaim in te dienen wanneer schade zou worden veroorzaakt door de schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Het Platform
  1. Het Platform is een online jobplatform bedoeld om u een platform te bieden waar u vacatures kunt plaatsen en kandidaten kunt laten solliciteren op dergelijke vacatures via e-mail, of een extern sollicitatieformulier buiten het Platform wanneer u ons vraagt om hiernaar door te sturen.
  2. Het Platform stelt u ook in staat om vacatures en bedrijfsprofielen te adverteren, om zo een betere zichtbaarheid van uw bedrijf of vacature te bereiken bij bezoekers van het Platform.
 2. Gebruik van het platform gebruik
  1. U verbindt zich ertoe het Platform te gebruiken in overeenstemming met zijn doelstelling.
  2. CVCorner biedt slechts een Platform voor u als gebruiker om vacatures toe te voegen en/of uw bedrijf of vacatures te promoten. CVCorner controleert, onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de geplaatste vacatures of de inhoud daarvan. Evenmin is CVCorner op eender welke manier verantwoordelijk voor de gegevens die u als gebruiker verwerkt indien iemand solliciteert op een door u op het Platform geplaatste vacature. Voor de gegevens die in dit verband worden verwerkt, bent u de enige verwerkingsverantwoordelijke, waarbij CVCorner dergelijke gegevens op geen enkel moment verwerkt.
  3. U garandeert dat alle inhoud die u op het Platform indient geen inbreuk maakt op enig recht van een derde partij. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u hebt ingediend en zal CVCorner vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in dit opzicht, zoals voorzien in artikel 7.
  4. U verbindt zich ertoe het Platform niet te misbruiken voor enig ander doel of in strijd met wettelijke en/of reglementaire verplichtingen of op enige andere wijze die het gebruik van het Platform door andere gebruikers in gevaar brengt. CVCorner tolereert geen onwettige, onverantwoordelijke, kwaadwillige of misbruik makende manieren van gebruik van het Platform.
  5. Als u een vordering heeft die voortvloeit uit de handelingen van een andere gebruiker van het Platform, aanvaardt u dat u een dergelijke vordering alleen rechtstreeks tegen de betreffende gebruiker zal instellen en niet tegen CVCorner. Als gebruiker gaat u er echter mee akkoord dat indien CVCorner op eender welke manier via e-mail (info@cvcorner.com) in kennis wordt gesteld of kennis krijgt van bijdragen van gebruikers die op eender welke manier illegaal, aanstootgevend of verwerpelijk zijn of inbreuk zouden maken op haar rechten of die van derden, CVCorner zich het recht voorbehoudt de desbetreffende vacature te verwijderen of niet beschikbaar te stellen en, indien nodig, de bevoegde autoriteiten in te lichten.
 3. Account en Registratie
  1. Om een vacature op het Platform te plaatsen, is het noodzakelijk om een gebruikersaccount op het Platform aan te maken. U stemt ermee in nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken, en u stemt ermee in de informatie bij te werken wanneer dat nodig is om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden.
  2. U, als gebruiker, bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw informatie en de authenticatie van uw gegevens en om uw accountgegevens te allen tijde veilig te houden. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik dat van uw registratie wordt gemaakt, ongeacht of u daarvoor toestemming hebt gegeven of niet. CVCorner gebruikt alleen persoonlijke logins en maakt geen gebruik van generieke logins. CVCorner staat niet toe dat persoonlijke inloggegevens tussen verschillende personen worden gedeeld. Een gebruiker vrijwaart CVCorner voor eventuele schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van logins.
  3. U verplicht zich CVCorner onmiddellijk via info@cvcorner.com op de hoogte te stellen als u kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van uw account/registratie, verificatiegegevens of wachtwoorden. Wanneer dit niet door de gebruiker wordt gemeld, kan CVCorner ervan uitgaan dat er geautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de aan de gebruiker toegekende inloggegevens.
 4. Een vacature uploaden op het Platform
  1. Elke vacature die u onder deze Gebruiksvoorwaarden wenst te publiceren, vormt een afzonderlijke overeenkomst (een "Overeenkomst") tussen ons en u, waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
  2. Om een vacature te uploaden, vult u een daartoe bestemd formulier in, dat vervolgens automatisch op het Platform wordt gepubliceerd. Na de publicatie van een vacature, zal u gefactureerd worden voor de gepubliceerde vacature.
 5. Termijn en verlenging
  1. Bij het publiceren van een vacature op het Platform dient u aan te geven binnen welke termijn de vacature beschikbaar dient te zijn op het Platform. De minimale termijn voor het publiceren van een vacature is één maand.
  2. U heeft de (onbeperkte) mogelijkheid om de termijn van de Overeenkomst te verlengen gedurende dewelke een gepubliceerde vacature op het Platform beschikbaar zal zijn. Bij verlenging van de termijn is betaling aan CVCorner verschuldigd voor de gevraagde verlenging en stuurt CVCorner een factuur voor deze verlenging. Herinneringen voor het aflopen van de Overeenkomst worden door CVCorner automatisch verzonden 48 en 24 uur voor het aflopen van de Overeenkomst.
  3. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de Overeenkomst met betrekking tot een gepubliceerde vacature te beëindigen, hetgeen met onmiddellijke ingang zal gebeuren. Beëindiging van een Overeenkomst voordat de looptijd van de Overeenkomst is verstreken, leidt echter niet tot terugbetaling door CVCorner van reeds betaalde bedragen voor de beëindigde Overeenkomst.
  4. Nadat de gekozen en betaalde termijn is verstreken, zal de vacature automatisch van het Platform worden verwijderd.
  5. Na verwijdering van de vacature van het Platform is een verlenging niet meer mogelijk. In het geval dat u de vacature weer beschikbaar wilt stellen op het Platform, dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.
 6. Prijs en betaling
  1. Zodra een vacature is gepubliceerd op het Platform (of is verlengd wanneer reeds gepubliceerd), is betaling van de aangegeven prijs verschuldigd aan CVCorner, waarvoor wordt verwezen naar de prijslijst gepubliceerd op het Platform. Betaling is mogelijk via bankoverschrijving na ontvangst van een factuur.
  2. De op het Platform aangegeven prijzen zijn de geldende prijzen en worden altijd in ’euro aangeduid en vermelden de toepasselijke belastingen. CVCorner behoudt zich het recht voor om de prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Zo zullen de prijzen voor een Overeenkomst gelijk blijven aan de eerste keer dat deze werd gesloten (wanneer u de looptijd van de Overeenkomst wilt verlengen), maar kunnen de prijzen afwijken wanneer u een nieuwe vacature wilt publiceren/een reeds bestaande vacature opnieuw wilt publiceren waarvoor een nieuwe Overeenkomst wordt afgesloten.
  3. Duidelijke fouten in de prijs, zoals evidente onjuistheden, kunnen door CVCorner worden gecorrigeerd, ook nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen.
  4. CVCorner kan de aanvaarde betaalmiddellen te allen tijde aanpassen.
  5. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan enig schriftelijk en duidelijk omschreven protest binnen de 15 kalenderdagen na verzending van de factuur. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen. De niet- betaling op de vervaldag van een factuur maakt de verschuldigde schuld van alle andere, eveneens niet-vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en dit zonder ingebrekestelling. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een intrest van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volledige maand wordt geteld, en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal in geval van niet-tijdige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% van het totale bedrag met een minimum van EUR 25,- aan CVCorner verschuldigd zijn, onverminderd het recht van CVCorner om de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure ,als gevolg van niet betaling, te vorderen.
  6. CVCorner behoudt zich het recht voor om geplaatste vacatures offline te halen indien facturen niet tijdig worden betaald en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. Beschikbaarheid en Aansprakelijkheid
  1. U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en nauwkeurigheid van elke vacature of het daarin vervatte materiaal, zoals door u gepubliceerd op het Platform.
  2. U erkent en stemt ermee in dat alle informatie die naar ons wordt gezonden en/of op het Platform wordt geplaatst accuraat is en geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, niet in strijd is met de wet, het mededingingsrecht of andere toepasselijke bepalingen, officiële regelgeving, de rechten van derden in het algemeen of de goede zeden ("Illegale Inhoud").
  3. U verbindt zich ertoe CVCorner schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen die tegen CVCorner worden ingesteld als gevolg van uw falen om te voorkomen dat Illegale Inhoud verschijnt in informatie die u op het Platform verstrekt.
  4. CVCorner stelt alles in het werk om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot het Platform te verschaffen en alle verzoeken correct te verwerken. Echter, gezien de technische kenmerken van het internet en computerbronnen en de noodzaak om periodiek onderhoud, update of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan CVCorner geen ononderbroken toegang en service garanderen. In het geval van een normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of service zal CVCorner alles in het werk stellen om de situatie binnen de kortst mogelijke tijd te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn inherent aan de dienstverlening via het internet en kunnen niet als tekortkomingen worden beschouwd. Eventuele interventies door CVCorner om onderhoudsredenen zullen bij voorkeur buiten de normale kantooruren plaatsvinden en de gebruikers zullen, waar mogelijk, vooraf op de hoogte worden gebracht op de inlogpagina en per e-mail.
  5. Hoewel wij de beste anti-virus programma's gebruiken, wordt elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van de functionaliteit veroorzaakt door virussen of wormen uitgesloten. Derhalve zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die het gevolg kan zijn van het gebruik of de inhoud van het Platform.
  6. Aangezien de meeste op het Platform gepubliceerde informatie door derden is verstrekt, zijn wij niet in staat de juistheid van dergelijke informatie te verifiëren.
  7. In geen geval, tenzij in geval van eigen grove nalatigheid/fout, opzettelijke fout of fraude, zal CVCorner aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook. In geval van aansprakelijkheid zal CVCorner nimmer aansprakelijk zijn voor (inclusief maar niet beperkt tot): incidentele en gevolgschade, gederfde winst, of schade als gevolg van het gebruik of het niet tijdelijk kunnen gebruiken van het Platform, ongeacht of CVCorner op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De aansprakelijkheid zal in alle gevallen nooit een bedrag van 5.000,- EUR te boven gaan. Deze aansprakelijkheidslimiet is vastgesteld in relatie tot de prijzen verbonden aan het gebruik van het Platform en het gebruik dat van het Platform kan worden gemaakt.
 8. Beëindiging
  1. CVCorner behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, al haar rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering van uw gepubliceerde vacatures op het Platform en onmiddellijke beëindiging van uw registratie bij of vermogen tot toegang tot het Platform en/of enige andere diensten die aan u door CVCorner worden verleend, bij enige schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of indien CVCorner niet in staat is enige informatie die u bij het Platform indient te verifiëren of te authentiseren.
 9. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie
  1. CVCorner, haar leveranciers of partners zijn de exclusieve eigenaar of rechtverkrijgende van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de aangeboden dienst(en). U verbindt zich ertoe de elementen waaruit het Platform bestaat noch geheel noch gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen, te exploiteren, door te verkopen of op enige andere wijze, manier of vorm dan ook te gebruiken. Deze elementen omvatten - maar zijn niet beperkt tot - de merk(en), teksten, software, databases, formulieren, handelsnamen, productnamen, logo's, grafische elementen evenals illustraties, grafische elementen, muziek, kleurencombinaties, slogans, lay-outs en pagina-indelingen, en elk ander beschermd element van het Platform en de aangeboden dienst(en).
  2. Het is U op geen enkele wijze toegestaan de broncode van de software van het Platform (gedeeltelijk) te kopiëren, te reverse-engineeren, te decompileren of de broncode van de software van het Platform na te maken.
  3. Door het gebruik van het Platform kan het zijn dat u toegang krijgt tot bepaalde vertrouwelijke, professionele, handels- of technische informatie die ons toebehoort ("Vertrouwelijke Informatie"). U stemt ermee in dat u de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie waartoe u toegang krijgt, zult handhaven en dat u nooit andere Vertrouwelijke Informatie van CVCorner zult onthullen dan nodig is voor de uitvoering van uw eigen contractuele verplichtingen aan een derde partij, en deze nooit zult gebruiken voor uw eigen gewin of het gewin van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CVCorner. De in dit artikel 9.3 vastgelegde verplichtingen blijven van kracht gedurende een periode van 5 jaar volgend op de datum waarop de toegang tot het Platform werd stopgezet. CVCorner behoudt alle rechten en aanspraken op deze Vertrouwelijke Informatie.
 10. Overmacht
  1. CVCorner is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: militaire acties, maatregelen van overheidswege, storingen of onderbrekingen in telecom- of internetverbindingen, vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers, werkstakingen, epidemieën, pandemieën, brand, verstoring van energievoorzieningen, …
 11. Privacy
  1. Via het Platform zult u persoonsgegevens verwerken van kandidaten die solliciteren naar een door u gepubliceerde vacature. Wij vragen u om persoonsgegevens te verwerken en te behandelen op een manier die volledig in overeenstemming is met alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, wat uw eigen verantwoordelijkheid is en altijd zal blijven. Aangezien wij de persoonsgegevens van sollicitanten niet verwerken, zijn wij geen verwerker voor u, de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke zelf doen (bijv. verwerking van uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren), komt aan bod in ons privacybeleid.
 12. Diversen
  1. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen en overeenkomsten met CVCorner, indien van toepassing. Ze vormen de volledige overeenkomst tussen u en CVCorner en hebben voorrang op elke eerdere of gelijktijdige overeenkomst, toezegging of garantie, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. CVCorner behoudt zich alle rechten voor om deze Gebruiksvoorwaarden indien nodig op ieder moment aan te passen en zal u in dat geval vragen een aangepaste versie van de Gebruiksvoorwaarden te accepteren.
  3. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.
  4. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of enige andere voorwaarde.
 13. Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht
  1. The relationship between you, the user of the Platform, and CVCorner is submitted to Belgian law.
  2. In case of dispute, the courts of Antwerp (division of Antwerp) are exclusively competent.